Všeobecné podmínky užívání

Jobuya.cz (dále jen Jobuya) je online tržiště, sloužící k  prodeji mikroslužeb nebo k  poptávce služeb.

Jobuya není přímým dodavatelem ani zadavatelem nabídek či poptávek, Jobuya je pouze provozovatelem webové služby a zprostředkovatelem potenciálních obchodů.

Registrací a užíváním služby Jobuya dává uživatel souhlas s těmito všeobecnými podmínkami užívání.

Níže uvedený text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem služby Jobuya a registrovaným uživatelem.

Registrovaný uživatel může v rámci užívání služby fungovat v těchto rolích (i zároveň):

 • Uživatel podávající poptávku - dále jako Poptávající
 • Uživatel podávající nabídku na poptávku - dále jako Dodavatel
 • Uživatel prodávající službu - dále jako Nabízející
 • Uživatel nakupující službu -  dále jako Kupující

Jobuya.cz

VolnéKapacity s.r.o.

U Zátiší 545/5, Praha, Česká republika

Praha 147 00

Česká republika

IČ: 01833588

(dále jen "Provozovatel") na straně jedné

a

Uživatel (viz uživatelské role výše) na straně druhé

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat službu Jobuya za účelem vystavení poptávky, podání nabídky na poptávku, prodej mikroslužby a nákup mikroslužby definovaných těmito podmínkami.

Základní ustanovení

Provozovatel tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro užívání webové služby Jobuya prostřednictvím webových stránek www.jobuya.cz (dále jen "Podmínky užívání").

V otázkách zde neupravených se řídí následujícími právními předpisy:

 1. Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění, dále jen „občanský zákoník“);
 2. Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Používáním této služby uživatel stvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami.

Používáním služby je myšleno procházení, čtení a zápis do webových stránek a aplikací připravených ze strany provozovatele, které jsou veřejně přístupné na stránkách  www.jobuya.cz.

Obchodní aktivity na stránkách Jobuya.cz jsou zcela veřejné a mohou se jich zúčastnit:

 • V roli Dodavatele služeb - registrované fyzické osoby podnikatelé (OSVČ) starší 18 let a registrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.
 • V roli Poptávajícího, Kupujícího a ostatních rolích - jakýkoliv typ osoby.

Provozovatel neposkytuje uživateli žádné záruky týkající se funkčnosti a dostupnosti systému.

Provozovatel neručí za škody, které by užíváním stránek přímo nebo nepřímo mohly uživateli nastat.

Provozovatel je oprávněn podmínky užívání služby www.jobuya.cz kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí vždy aktuálními podmínkami, pokud provozovatel nerozhodne jinak. O změnách v podmínkách užívání je registrovaný uživatel vždy včas informován na stránkách služby a e-mailovou korespondencí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové záznamy, které porušují pravidla užívání nebo zákony České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na smazání nevhodných příspěvků (služby, poptávky, nabídky na poptávky, komentáře, hodnocení, atp.), které jsou proti morálním zásadám (např. pornografické příspěvky, příspěvky reprezentující násilí, rasismus, apod.).

Uživatel se zavazuje, že nebude na webových stránkách používat vulgarismy a zneužívat tuto službu k jinému neetickému jednání.

Provozovatel má právo dočasně zablokovat přístup anebo úplně zrušit účet uživatele, který závažně, úmyslně či opakovaně porušil podmínky užívání.

Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím webových stránek www.jobuya.cz informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené služby.

Uživatel prohlašuje, že je autorem zveřejňovaných textů, obrázků, resp. jiných příloh, případně má souhlas autora s jejich zveřejněním.

Za pravdivost prezentovaných informací je zodpovědný uživatel, který tyto informace uložil na webových stránkách www.jobuya.cz. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel uchovával informace o zápisu dat jednoznačně k identifikaci konkrétního uživatele.

Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace uživatelského jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původní osobu, komunikovat či nabízet služby s cílem zaměnit identitu prodejce či služeb apod.).

Třetí strany nesmějí používat obsah těchto webových stránek pro vlastní obchodní účely účely bez výslovného svolení provozovatele.

Registrace uživatele

Registrace uživatele je zdarma.

Registrovaný uživatel je povinen udržovat své osobní údaje aktuální. V případě záměrného uvedení falešných údajů bude takovému uživateli účet zablokován.

Podmínkou pro vystavení služby, nákup služby, vystavení poptávky a podání nabídky na poptávku prostřednictvím služby Jobuya je souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Uživatel smí v rámci využívání služby Jobuya.cz vystupovat pouze pod jednou identitou, tzn., že uživatel nesmí vlastnit více než jeden uživatelský účet (profil). V případě zjištění duplicitních účtů budou duplikáty odstraněny tak, aby existoval pouze jeden unikátní účet (profil) vztahující se k jedné osobě.

Provozovatel nenese zodpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje vložené uživatelem.

Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji uživatele v systému nakládat dle zákona o Ochraně osobních údajů (viz odstavec Ochrana osobních údajů).

Poptávky a nabídky na poptávky

Poptávky

Každý registrovaný uživatel s aktivovaným účtem může veřejně vystavovat poptávku v katalogu poptávek.

Zveřejnění poptávky v katalogu je zdarma.

Uveřejňovat falešné či nesplnitelné poptávky je zakázáno.

Poptávka, její zobrazení, popis, resp. datové přílohy musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost.

Každá poptávka musí mít vyplněn přibližný finanční rozpočet.

Poptávající má možnost si vybrat dodavatele služby dle svého uvážení ze seznamu nabízejících.

Poptávající, v momentě akceptace některé nabídky, zaplatí částku akceptované nabídky na účet Provozovatele, kde zůstává do momentu dodání předmětu nabídky. Po potvrzení dodání předmětu nabídky jsou složené finanční prostředky uvolněny ve prospěch Dodavatele. Případy nedodání předmětu nabídky, nebo dodání v nedostatečné kvalitě, jsou řešeny v kapitole Storno objednávky (nedodání služby) 

Nabídky na poptávky

Každý registrovaný uživatel může podávat závaznou nabídku na publikovanou poptávku.

Zadavatel nabídky na poptávku bere na vědomí, že jeho nabídka může být odmítnuta ze strany poptávajícího.

Provozovatel služby Jobuya je pouze zprostředkovatelem a nenese žádnou zodpovědnost za realizaci služby z nabídky na poptávku poptávajícího.

Poptávající bere na vědomí, že najmutím Dodavatele (realizací platby ve výši konkrétní nabídky) mezi nimi vzniká smluvní vztah a objednávka je závazná.

Provozovatel je oprávněn účtovat provizi dle aktuálního sazebníku. Tato provize je stržena z ceny akceptované nabídky. Více v kapitole Účtování provizí za zprostředkování prodeje služeb

Poptávající má možnost po realizaci nabídky na poptávku ohodnotit dodávku z přijaté nabídky na poptávku (viz hodnocení uživatelů).

Poptávající může poptávku upravit, pokud na ni zatím neexistuje žádná nabídka. Po první podané nabídce již poptávku nelze upravit.

Poptávající může poptávku kdykoli pozastavit nebo smazat (tzn. odstranit z katalogu poptávek), v případě, že není v procesu realizace (tzn. nebyl vybrán dodavatel a nebyly zahájeny práce na její realizaci).

V opačném případě lze poptávku zrušit pouze na základě dohody s vybraným Dodavatelem a provozovatelem služby.

Služby a jejich objednávání

Nabídka služeb

Každý registrovaný uživatel, který splní podmínky pro prodej služeb, může zdarma vystavovat a nabízet své služby k prodeji prostřednictvím služby Jobuya.

Splněním podmínek pro prodej se rozumí, že uživatel bude mít na svém profilu řádně vyplněné jméno, příjmení, fakturační údaje (IČ, popřípadě i DIČ, pokud je uživatel plátcem DPH) a číslo účtu. Bez těchto údajů systém nepovolí službu veřejně vystavit.

V případě plátce DPH je nutné mít vyplněné DIČ (daňové identifikační číslo), které je chápáno jako identifikátor plátce DPH.

Pokud je uživatel plátcem DPH, vždy uvádí cenu za službu včetně DPH. Z této ceny se po té vypočítává provize za zprostředkování (viz kapitola Účtování provizí a fakturace).

Každá uveřejněná položka v katalogu služeb musí být jednoznačně interpretovatelná, tzn., že se jedná o službu v dané kategorii, která ji nejlépe odpovídá, musí být přesně popsána a za jakou cena je služba nabízena.

Uveřejňovat falešné či nesplnitelné služby je zakázáno.

Nákup služeb

Nákupem služby se rozumí její zakoupení přes platební bránu GoPay. Zaplacením vzniká závazná objednávka. Zaplacená částka leží na virtuálním účtu Provozovatele a uvolněna dodavateli je až v okamžiku, kdy Kupující potvrdí řádné dodání služby.

Uživatel kupující službu musí dodat dodavateli veškeré potřebné podklady, které dodavatel požaduje v popisu služby k její realizaci. V případě nedodání podkladů není dodavatel služby povinen službu realizovat.

Lhůta pro realizaci služby začíná běžet až v okamžiku, kdy kupující prokazatelně dodá dodavateli všechny požadované podklady dle popisu služby (viz komponenta Messaging).

Na každou dodanou (potvrzenou Kupujícím jako dodanou) objednávku je Kupujícímu vystaven daňový doklad v elektronické podobě, který je zaslán na jeho email a zároveň zpřístupněn ke stažení na jeho profilu.

Provozovatel vyplácí Dodavateli odměnu za dodané službu až po jejím řádném vykonání a odsouhlasení ze strany Kupujícího. Řádným vykonáním se rozumí vykonání služby v termínu a kvalitě, která je Kupujícím potvrzena formou akceptace dodávky.

Pokud Dodavatel službu vykoná nedostatečně, po termínu nebo jinak, než bylo dohodnuto, či je v rozporu s popisem služby, nárok na finanční odměnu mu nevzniká. Situace, kdy Kupující není spokojen s kvalitou dodané služby, je řešena v kapitole Storno objednávky

Storno objednávky (nedodání služby)

Objednávku (jak z nákupu služby tak z nabídky na poptávku)  je možné stornovat pouze před jejím potvrzením a zaplacením. Na pozdější storno nemůže být brán zřetel. Toto ustanovení nebrání stranám se na stornu později domluvit mezi sebou. K takové domluvě je však třeba výslovného souhlasu obou stran a vyrozumění provozovatele.

Garance kvality služeb a reklamace

Provozovatel služby garantuje všem uživatelům vysoce kvalitní služby. Pro jejich dosažení jsou platby za služby drženy na virtuálním účtu Provozovatele až do potvrzení kompletní dodávky Kupujícím/Poptávajícím. Teprve následně je Dodavateli služby převedena odpovídající částka na jeho virtuální účet.

Uživatelé, dodávající služby, jsou za své realizované služby hodnoceni, čímž se zvyšuje prestiž uživatele, konkurence a především kvalita dodávaných služeb.

Reklamace dodávky služby a veškeré spory řeší pověřený zástupce služby Jobuya.

Reklamovat může uživatel pouze dokončenou objednávku, která:

 • neodpovídá tomu, co bylo objednáno (závazné je primárně to, co si strany dohodly, podpůrně je závazný popis služby)
 • nebyla dodána ve smluveném termínu a způsobila tak kupujícímu uživateli obtíže
 • nebyla dodána v dostatečné kvalitě dle popisu služby
 • nelze být uznána jako dokončená objednávka z jiných závažných důvodů

Povolené způsoby komunikace

Jako komunikační kanál pro komunikaci mezi uživateli, předávání požadovaných podkladů a informací, slouží výhradně systém zasílání zpráv přímo v aplikaci Jobuya. Tato funkcionalita je dostupná každému uživateli, který zakoupil nebo prodal službu v aplikaci Jobuya.  

Při řešení reklamací a sporů, zejména pro posouzení oprávněnosti reklamace, se bude vždy vycházet výhradně z komunikace mezi subjekty realizované pomocí této funkcionality.

Provozovatel neřeší spory, které vzniknou mezi Poptávajícím a Dodavatelem, kteří se v rámci spolupráce dohodli mimo službu Jobuya.

Zasílání kontaktních údajů prostřednictvím interního systému zpráv je zakázané. Takové zprávy budou Provozovatelem odstraněny. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat přístup do aplikace uživatelům, kteří toto pravidlo poruší.

Hodnocení uživatelů

Každý uživatel, který si objednal u dodavatele službu, ať už v rámci poptávky nebo nabídky služeb, je oprávněn udělit dodavateli hodnocení na základě dodané služby.

Hodnocení lze udělit v okamžiku, kdy kupující potvrzuje, že byla služba dodána.

Hodnotí se vždy dodaná služba uživatele. Každou zakoupenou službu je možno hodnotit pouze jednou.

Hodnocení nelze měnit. V případě, že uživatel zadá hodnocení chybně, musí kontaktovat provozovatele, který mu se změnou hodnocení pomůže.

Uživatel má nárok reklamovat neoprávněnost uděleného hodnocení od jiného uživatele. V takovém případě si provozovatel vyhrazuje právo smazat neoprávněně udělená hodnocení na základě řádného prověření neoprávněnosti uděleného hodnocení pověřeným pracovníkem.

Uživatel má také možnost hodnotit v případě, že služba nebyla dodána. Takové hodnocení je bráno jako reklamace, nezobrazuje se veřejně u daného dodavatele služby a nezapočítává se do jeho celkového hodnocení (viz dále Garance kvality služeb a reklamace).

Účtování provizí a fakturace

Provize

Provozovatel si vyhrazuje oprávnění účtovat si za zprostředkování prodeje služeb provizi dle aktuálního sazebníku.

Uživatele, který prodal prostřednictvím služby Jobuya svou službu (ať už z nabízených služeb nebo z realizovaných nabídek na poptávku), dostane za každou její realizaci na svůj virtuální účet odměnu ve výši částky, kterou u služby uvedl (u plátců DPH cena včetně DPH), poníženou o provizi provozovatele. Výslednou cenu, kterou dodavatel služby obdrží po dokončení dodávky,  uživatel vidí na detailu nabízené služby.

K aktuálnímu datu jsou sazby provizí nastaveny následovně:

Za prodej služeb z katalogu - 0%

Za služby z nabídek na poptávky - 0%

Fakturace odměn

Odměny za prodej (ať už z nabízených služeb nebo z realizovaných nabídek na poptávku) jsou uživateli vypláceny na jeho virtuální účet. Stav virtuálního účtu dodavatele je vždy dostupný na profilu uživatele. Dodavatel je oprávněn si zažádat prostřednictvím funkcionality na svém profilu o vyplacení (vyfakturování) odměn za prodej služeb.

Systém na základě žádosti o fakturaci vygeneruje fakturu a informuje uživatele o její kontrolu, podepsání a zaslání provozovateli služby k proplacení. Provozovatel služby fakturu přijme, provede akceptaci a vyplatí.

Všechny vygenerované faktury jsou dostupné na profilu uživatele služby Jobuya.

Ochrana osobních údajů

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Jobuya. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě řešení reklamace a stížnosti na nezaplacené služby a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Závěrečná a přechodná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla služby Jobuya nebo nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru Jobuya.

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění služby Jobuya a vytvořených databází je zakázáno.

Je zakázáno využívat služeb webových stránek www.Jobuya.cz k praní špinavých peněz. Podezřelé platby budou okamžitě hlášeny orgánům veřejného pořádku.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 3. 2017.

V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto webové stránky a nadále je nepoužívejte.